Kundservice

0771-89 00 89

 • Bästa E-handel 2012
 • 30 dagars fri kredit
 • Från 1 dags leverans

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Din webbläsare har inte javascript aktiverat

För att kunna använda Byggmax hemsida måste javascript vara aktiverat i din webbläsare.

Asfaltklister

5L, Art.nr: 17315, Vikt/Säljenhet: 5 kg

Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg.

Varuinformation

Så här gör du

 
Visa alla varianter

Varuinformation

Asfaltklister
Kallflytande asfaltklister för klistring av tätskiktsöverlägg.

Användningsområde

Asfaltklister är en kallflytande asfalt­produkt baserad på modifierad oljeasfalt och lätt­flyktiga lösningsmedel. Det används för klistring av överlägget vid spikning av asfaltbaserade tätskikt på träunderlag vid både underlagstäckning och enkeltäckning med skyddsbelagt tätskikt.

Bruksanvisning

Stryk ut asfaltklistret med en styv pensel eller spackel i ett jämt skikt 8 cm in på vådens spikade överkant och några cm in på träunderlaget samt en smal sträng på överläggets undersida. Pressa samman skarven när klistret torkat och blivit klib­bigt. Efterpressa några timmar efter hopläggning för bästa resultat.

Åtgång

Ca 1 liter per 15 lpm överlägg. Bindtid: 24 tim vid +20 °C.

Innehåll

Solventnafta (pet­roleum), lätt aromatisk (< 0,1% bensen) Xylen Rockfiber 615.

BRANDFARLIGT

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön.

SNABBA FAKTA

Volym (liter) 5
Paketvikt (kg) 5

Så här gör du

Lägga tak (1/4) - Spika råspont

Lägga tak (1/4) - Spika råspont

Steg 1.

Steg 1.

Lägg undertak av råspont med spåret, den så kallade noten nedåt, och den hyvlade sidan uppåt.

Steg 2.

Steg 2.

Takstolar sitter normalt på max 1200 mm avstånd.

Steg 3.

Steg 3.

Brädorna bör fästas i minst tre takstolar.

Steg 4.

Steg 4.

Skarva max varannan rad på samma stöd.

Steg 5.

Steg 5.

Fäst den nedersta brädraden med 2 spik i varje stöd. Fäst resterande brädor i överkant med en spik i varje stöd, och med två stycken när du skarvar.

Steg 6.

Steg 6.

Kapa de sista brädorna mot takets nock så att nockbrädan kan ligga an plant mot råsponten.

Steg 7.

Steg 7.

Råspont som är 145 mm eller bredare dubbelspikas i varje stöd.

Steg 8.

Steg 8.

Ändspontat virke kan skarvas mellan stöd. Skarva då högst varannan rad i samma fack.

Steg 9.

Steg 9.

Råspont utan ändspontning, kan skarvas mellan fack, om den är minst 22 mm tjock. Skarva då högst var tredje rad i samma fack.

Steg 10.

Steg 10.

Råspont som är minst 22 mm tjock, är lämpad som underlag till takpannor eller annan tung taktäckning. Den är även stabil att gå på under byggtiden.

Steg 11.

Steg 11.

Använd pressening för att skydda undertaket mot fukt under byggtiden, och ända tills du täckt det med underlagspapp eller annan takbeläggning.

Lägga tak (2/4) - Spika underlagspapp

Lägga tak (2/4) - Spika underlagspapp

Steg 1.

Steg 1.

På undertak av råspont används alltid underlagspapp, oavsett vilken ytbeklädnad man väljer för taket.

Steg 2.

Steg 2.

Underlagspapp av mineralstomme används endast för enklare byggnader så som vedskjul, garage och förråd. Underlagspapp med polyesterstomme kan användas som underlag för alla typer av täckande tak. Vissa typer av så kallad underlagsduk har så hög kvalitetsklass att den kan klamras istället för att spikas.

Steg 3.

Steg 3.

Lägg en 30 cm bred våd av underlagspapp runt takfoten, och fäst med varmförzinkad pappspik i överkant. Fäst även 5 cm in på undersidan av råsponten.

Steg 4.

Steg 4.

Fäst fotplåt med bleckspik med 15 cm mellanrum. Överlappa skarvar minst 100 mm.

Steg 5.

Steg 5.

Om du senare ska lägga takpannor eller sätta profilerad plåt används trekantslist.

Steg 6.

Steg 6.

För att få ett bättre underlag för omvik av underlagspapp förstärks trekantslist med panelbräda 21 x 45 mm.

Steg 7.

Steg 7.

Fäst den första våden av underlagspapp med enstaka spik i överkant.

Steg 8.

Steg 8.

Dra av skyddsplasten i underkant och fäst mot fotplåten med asfaltsklister.

Steg 9.

Steg 9.

Spika pappen i trekantslisten. Vik om och fäst ca 5 cm in på råspontens undersida. Vik om pappen och fäst ca 5 cm in på råspontens undersida. Spika även i trekantslistens snedsida.

Steg 10.

Steg 10.

All underlagspapp spikas i vågräta skift, med början från takfoten och upp mot nock. Lägg ut nästa våd med 8 cm överlapp mot den första, och fäst med enstaka spik i överkant.

Steg 11.

Steg 11.

Dra av skyddsplasten och tryck ihop klisterskarven. Om det är kallt ute, förvärm kanterna på underlagspappen med varmluft för att få bra vidhäftning. Om underlagspappen saknar klisterkant stryks hela den längsgående skarven med asfaltsklister.

Steg 12.

Steg 12.

Spika skarven i sicksack med 10-15 cm mellanrum.

Steg 13.

Steg 13.

Vid tvärskarvar snedskärs den övre våden så att det skiljer 15 cm i sidled mellan över och underkant.

Steg 14.

Steg 14.

Överlappa med 15 cm i sidled i nederkant. Fäst med både klister och pappspik.

Steg 15.

Steg 15.

Lägg underlagspappen minst 20 cm upp mot skorsten eller tegelvägg. Stryk med asfaltsklister och spika var 6:e cm i skorstenens fogar.

Steg 16.

Steg 16.

Sätt remsor av papp och limma förstärkningar i ytterhörnen.

Steg 17.

Steg 17.

Låt den sista våden av underlagspapp gå över nocken med ett övervik på minst 150 mm.

Steg 18.

Steg 18.

Lägg underlagspappen över nocken även från den andra sidan av taket.

Steg 19.

Steg 19.

Täta genomförningar och anlita plåtslagare för att ansluta med plåt mot skorsten och fönster. Underlagspappens tätande funktion försämras gradvis av solljus. Därför måste det täckande taket läggas, senast inom 2 månader.

Lägga tak (3/4) - Spika strö- och bärläkt

Lägga tak (3/4) - Spika strö- och bärläkt

Steg 1.

Steg 1.

Sätt läkt innan du lägger betongtakpannor eller takplåt. Takstolar sitter normalt på 120 cm centrumavstånd.

Steg 2.

Steg 2.

Ströläkt ska ha ett maximalt centrumavstånd på 600 mm.

Steg 7.

Steg 7.

Om du ska lägga korrugerad takplåt eller plåt med takpanneprofil anges avståndet mellan bärläkten av leverantören. För att få rätt utseende på takets överhäng när du använder profilerad takplåt, krävs ett kortare avstånd mellan takfotsläkten och den första bärläkten.

Steg 3.

Steg 3.

Spika en ströläkt 25x38 mm i varje takstol och en däremellan.

Steg 8.

Steg 8.

Om du ska lägga betongtakpannor anger leverantören ett maximalt avstånd mellan bärläkten för olika vinklar på taklutningen. Fäst bärläkt 25x38 mm med trådspik 75x2,8 mm i varje ströläkt. Avståndet mellan takfotsläkten och den första bärläkten är ca 3 – 5 cm kortare och anges som ett exakt värde av leverantören.

Steg 4.

Steg 4.

Fäst med 75x2,8 mm trådspik, 10 cm från nederkant och 10 cm från överkant på taket.

Steg 9

Steg 9

Avståndet mellan nocken och den översta bärläkten, måste rymma takpannans klack.

Steg 5.

Steg 5.

Spika även mellan takfot och nock för att säkerställa att ströläkten ligger rakt.

Steg 10.

Steg 10.

Mät avståndet från den första bärläkten upp till den översta läkten.

Steg 6.

Steg 6.

Sätt ytterligare en ströläkt 10 cm från utsidan av trekantslisten på båda sidor av taket.

Lägga tak (4/4) - Skruva profilerad takplåt

Lägga tak (4/4) - Skruva profilerad takplåt

Steg 11.

Steg 11.

Dela denna längd med det maximala avståndet mellan varje bärläkt för ditt tak. Avrunda detta tal uppåt till närmaste heltal för att få fram antalet pannrader du ska lägga.

Steg 1.

Steg 1.

Tillverkaren av takplåt anger om man börjar monteringen från vänster eller höger sida av taket.

Steg 12.

Steg 12.

Dela avståndet mellan den första och sista läkten med antalet pannrader för att få fram det avstånd du ska ha mellan bärläkten.

Steg 2.

Steg 2.

Tillverkaren anger i tabellform, vilken kombination av olika standard-plåtlängder som är mest lämplig för ditt tak. Rätt längd på plåtarna minimerar kapningar och spill.

Steg 13.

Steg 13.

Eftersom den nedersta takpannan inte har någon panna att vila emot behöver du bygga på takfotsläkten med ca 2 cm för att komma upp i rätt höjd. Spika en bärläkt 25 x 38 mm på takfotsläkten

Steg 3.

Steg 3.

Klipp plåtarna till rätt längd med plåtsax eller såga med sticksåg.

Steg 16.

Steg 16.

Montera ihop ett nytt sjok av takplåt. Skjut in det under den plåt som du redan har fäst i bärläkten, och kontrollera att plåten ligger i linje med takfoten. Skruva ihop plåtarna med överlappsskruv.

Steg 4.

Steg 4.

Du kan även kapa plåtarna med en nibbler.

Steg 17.

Steg 17.

Fäst plåten i bärläkten med farmarskruv.

Steg 5.

Steg 5.

Skruva ihop två eller fler plåtar så att du får en sammanfogad plåt som räcker från takfot till nock.

Steg 18.

Steg 18.

Fortsätt att montera plåt på den första sidan av taket på detta sätt.

Steg 6.

Steg 6.

Fäst med överlappsskruv 4,8x19 mm i överkanten av varannan pannprofil.

Steg 19.

Steg 19.

Sammanfoga och justera tre plåtar på den andra sidan av taket innan du fäster i bärläkten.

Steg 7.

Steg 7.

Fäst överlappsskruven i profiltoppen.

Steg 20.

Steg 20.

Nockplåt, kan till skillnad från nockpanna sättas utan stöd av nockbräda.

Steg 8.

Steg 8.

Placera den sammanfogade plåten så att nederkanten går lite nedanför takfoten. Fäst plåten med en farmarskruv 4,8x35 mm i vänster överkant och med en skruv i vänster nederkant.

Steg 21.

Steg 21.

Limma tätband med bygg-silicon på takplåten vid nock.

Steg 9.

Steg 9.

Skruva i plåtens profilbotten

Steg 22.

Steg 22.

Skruva fast nockplåt med överlappsskruv i varannan profiltopp. Tätbandet kläms fast mellan nockplåt och takplåt.

Steg 10.

Steg 10.

Skruva ihop ett nytt lodrätt sjok av takplåt med överlappsskruv och skjut in det under den första sammanfogade plåten. Se till att plåtarna ligger jämnt i nederkant.

Steg 23.

Steg 23.

Skruva fast takplåt och nockplåt växelvis. Det gör att du slipper trampa på plåten, vilket minskar risken för skador.

Steg 11.

Steg 11.

Skruva ihop plåtarna i överkanten av varje pannprofil. Den nedersta pannprofilen överlappsskruvas även i nederkant.

Steg 24.

Steg 24.

Sätt ändlock vid nockplåtens gavlar.

Steg 12.

Steg 12.

Sammanfoga och fäst en tredje plåt på samma sätt. Kontrollera om plåtytan ligger i vinkel mot takfoten.

Steg 25.

Steg 25.

Anlita plåtslagare för att täta mot skorsten och genomföringar, såsom exempelvis ventilationsrör och avloppsluftningar.

Steg 13.

Steg 13.

Om du behöver justera plåtens placering lättar du på den nedre av farmarskruvarna i vänsterkant.

Steg 14.

Steg 14.

Man bör alltid fästa profilerad takplåt i läkt för att få ett ventilerat utrymme mellan plåt och underlag av råspont och takpapp.

Steg 15.

Steg 15.

Skruva fast plåten i bärläkten med farmarskruv. Skruva i botten av varannan takpanneprofil.

Instruktionsfilmer

  • Husets tak del 1, Spika råspont

   Husets tak del 1, Spika råspont

   2:17 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd på hur du lyckas med att spika råspont.

  • Husets tak del 2, Lägga underlagspapp

   Husets tak del 2, Lägga underlagspapp

   4:01 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd på hur du lyckas med att lägga underlagspapp.

  • Husets tak del 3, Spika strö och bärläkt

   Husets tak del 3, Spika strö och bärläkt

   3:16 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd på hur du lyckas med att spika strö och bärläkt.

  • Husets tak del 4, Skruva profilerad takplåt

   Husets tak del 4, Skruva profilerad takplåt

   4:53 min

   Kolla vår instruktionsvideo för att få tips och råd på hur du lyckas med att skruva profilerad takplåt.

Gör det själv

Loading...
Dina
Senast besökta byggvaror
Asfaltklister
5L
199 00 /st
Kolla in våra
mest populära byggvaror
Staketribba 28x45
Spjäla för vindskydd, spaljé och altan
9 15 /m
OSB-skiva
11X2440X900mm klass 3, Contifinish
Pris från:
94 45 /st
Hyllplan
Vitfolierad, 300x2480x18mm
Pris från:
69 00 /st
Murblock
15x19x59cm, 12kg
Pris från:
23 50 /st
Hyllplan i furu
Stavlimmad, 18x200x800mm
34 95 /st