Altantvätt

5L
Artikelnummer: 18452
Vikt: 5.56
Tvättning och rengöring av smutsigt och algbelagt tryckimpregnerat trä.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
169   kr /st
st
Altantvätt
Tvättning och rengöring av smutsigt och algbelagt tryckimpregnerat trä.

Användning

Tvätta 2-3 m² i taget. Lägg på tvättmedlet med en hård borste och låt det verka i cirka 10 minuter. Skura och skölj noga med högtryckstvätt. Om ytorna är starkt nedsmutsade kan behandlingen behöva upprepas. Inga rester av tvättlösningen får finnas kvar när trallen skall behandlas med träolja. Altantvätt kan etsa glas och aluminium samt påverka andra känsliga ytor. Täck trädgårdsväxter med plast och skydda ömtåligt material från stänk.

Dosering

Används i koncentrat. 1 liter räcker till 15-20 m².
Märkning
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301
VID FÖRTÄRING:
P303
VID HUDKONTAKT (även håret):
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P330
Skölj munnen.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P353
Skölj huden med vatten/duscha.
P361
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18452
Spontad Nej