Båtfernissa

1L, klarlack, lösningsmedelsburen
Artikelnummer: 186090
Vikt: 0.99
Båtfernissa är en klassisk blank, oljebaserad klarlack avsedd för trä ute och inne.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
159   kr /st
st
Båtfernissa
Båtfernissa är en klassisk blank, oljebaserad klarlack avsedd för trä ute och inne. Den ger en hård, ljusäkta och blank yta och är passar utmärkt för exempelvis träbåtar, snickerier, dörrar, trösklar, trägolv och paneler.

Behandla trä med fernissa, Smarta målningstipsInför målning Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat.

Rumstemperatur och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, använd inte Båtfernissa om det är kallare än 8 grader.

Fernissa och trärena ytor

Ytor som inte kräver perfekt finish kan bara dammas av innan lackning. Vid höga krav på finish, t.ex. vid behandling av bordsskivor, ska ytan först vätas med vatten. När ytan torkat ska fiberresningen i underlaget slipas ner i fiberriktningen, använd slippapper 180-240 och damma därefter av.

Fernissa på s.k. feta träslag

Träslag som t.ex. teak och jakaranda ska först tvättas med förtunning innan slipning och damning.

Fernissa på tidigare lackade ytor

Träytor som redan är lackade ska slipas med slippapper 180-240 och sedan dammas av.

Fernissa och nybetsade ytor

På nybetsade träytor bör betsen utjämnas med trasa eller svamp tills ytan är nästan torr, vänta sedan 6 timmar innan överlackning. Lacka 1-2 gånger med en pensel av naturborst. Bäst resultat blir det om man gör en lätt mellanslipning med fint sandpapper. Torka bort allt slipdamm med lätt fuktad trasa eller Klibbduk innan andra strykningen.

Fernissa och trägolv

Vid lackering av trägolv bör du först grunda med Båtfernissa utspädd med 20-25% lacknafta. Lacka sedan 1-2 gånger i tunna skikt. Tänk på att tjockt pålagd lack kan ge en gulaktig yta. Fernissan är övermålningsbar efter 6-8 timmar. 1 liter räcker normalt till 6-8 m2.

Efter lackning

Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken efter användning.

Var snäll mot moder natur

Häll inte ut färgen i avloppet. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P302
VID HUDKONTAKT:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P313
Sök läkarhjälp.
P333
Vid hudirritation eller utslag:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 186090
Typ Lackfärg
Spontad Nej
Varumärke Midun