Elementfärg

Vit, 400ml, aerosol
Artikelnummer: 1860010
Vikt: 0.42
Vit elementfärg för användning på alla slags radiatorer och metalldelar som utsätts för värme (upp till 80°C).
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
79 95 kr /st
st
Elementfärg
Vit elementfärg för användning på alla slags radiatorer och metalldelar som utsätts för värme (upp till 80°C).
Innehåll 400 ml.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313
Sök läkarhjälp.
P337
Vid bestående ögonirritation:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P410
Skyddas från solljus.
P412
Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
P502
Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 994086
Spontad Nej