Elementfärg Vittonad 1L

Sadolin
Artikelnummer: 188664
Vikt: 1.35
Sadolin Elementfärg är en färg avsedd för målning av värmeelement och rör inomhus. Den är snabbtorkande och gulnar inte.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
255   kr /st
st
Elementfärg Vittonad 1L
Sadolin Elementfärg är en färg avsedd för målning av värmeelement och rör inomhus. Den är snabbtorkande och gulnar inte.

Elementet tvättas och sköljs noga. Löst sittande färg avskrapas. Metallrena ytor grundmålas vid behov. Färdigmålas med Sadolin Elementfärg. Färgen skall appliceras flödigt. Måla ej på varma ytor, då detta försämrar utflytningen.

Specifikationer

Glans: Halvblank
Förpackning: 1L
Antal strykningar/behandlingar: 2
Torktid (timmar): 2
Övermålningsbar efter (timmar): 12
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H302
Skadligt vid förtäring.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H331
Giftigt vid inandning.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sadolin