Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Spraylack högglans
För en bra finish på alla ytor rekommenderas denna klarlack i sprayform. Kan användas på sprayfärg, metallic, flourecerande och granitfärg. Högglans.

SNABBA FAKTA

Färg Klar
Leverantörens artikelnummer 900473
Yta Blank

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P410 Skyddas från solljus.
P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.