Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Fasadtvätt
Ett rengöringsmedel som är effektivt och alkaliskt. Passar för alla olika typer av husfasader såväl som övriga delar på huset t.ex. foder, knutar och plåtdetaljer. Rengöringsmedlet används för målning utomhus och avlägsnar sot, fett och smuts, men även lättare angrepp av alger och mögel. Efter att ytorna är tvättade och avsköljda är de i utmärkt skick för ommålning. Används högtryckstvätt bildas tvättskum som ökar tvätteffekten ytterligare. Rengöringsmedlet innehåller inga som helst miljögifter och skadar vid normal användning inte växter eller djur.
Förvaras frostfritt.
pH-koncentrat ca 13,0

Användning

Skydda växter mot direkt stänk genom att täcka över dem. Täck även över glas och klinker för att inte utsätta det för långvarig exponering av tvättvätska, vilket kan ha en svagt etsande effekt. Vid användning av högtryckstvätt är flödig vattensköljning viktigare än att trycket är högt.

Medlet kan ge torr och narig hud vid långvarig kontakt, använd därför skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk. För att inte riskera förväxling med t.ex. dryck eller föda, använd blandningskärl.

Dosering

Normalt nedsmutsad yta/årlig underhållstvätt:
1 dl Fasadtvätt till ca 2 liter vatten.

Svår nedsmutsning/användning av högtryckstvätt:
1 dl Fasadtvätt till ca 1 liter vatten.

Mycket svår nedsmutsning/fläckar:
1 dl Fasadtvätt till ca 1 dl vatten.

Applicera tvättlösningen med antingen skumsvamp eller högtryckstvätt nedifrån och upp. Låt medlet verka i några minuter och skölj därefter av väl med vatten. Är ytan hårt nedsmutsad kan den behöva skrubbas med en rotborste eller liknande innan avsköljning. Husfasaden ska ha torkat ordentligt innan ommålningen påbörjas.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 18414
Paketvikt 5.42 kg
Volym 5 l

Märkning

Frätande
Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 VID FÖRTÄRING:
P303 VID HUDKONTAKT (även håret):
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P330 Skölj munnen.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P353 Skölj huden med vatten/duscha.
P361 Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.