Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Lacknafta
Lacknafta används för rengöring av målarverktyg från lacknaftalöslig alkydfärg, till exempel oljefärg.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 993370
Paketvikt 1 kg
Volym 1 l

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.