Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Färg & Lackborttagare 500ML
Avlägsnar de flesta typer av färg och lack utan att skada trä. Alkyd och akrylfärg, bets, fernissa och 2-komponentlack. Lämplig för alla träslag, metaller, puts och betong.

Teknisk Data

Användningsområde: Inomhus och utomhus
Densitet: 1,40 Kg/l
Torktid 23°C 50% RF: Penetrationstid ca 20 min- 4 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Verktyg: Pensel, färgskrapa/spackelspade
Förpackning: 500 ml
Rengöring: Använda verktyg tvättas med såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC: 648 g/l

Användning

Börja med att använda skyddshandskar.
Täck över ytor som inte ska behandlas.
Ta bort löst sittande färgskikt med en färgskrapa eller spackelspade.
Applicera Polyfilla Färg- & Lackborttagare i ett tjockt skikt med en pensel.
Låt verka i minst 20 minuter. Vid tjockare eller äldre färgskikt kan en längre verkningstid krävas (maximalt 4 timmar).
För optimal verkan kan ytan som strykts på med Polyfilla Färg- & Lackborttagningsmedel täckas med plastfolie.
Ta bort färgen med en färgskrapa eller spackelspade.
Svårt fastsittande färgskikt kan behandlas på nytt, eventuellt med en längre verkningstid.
Rengör ytan med vatten efter behandlingen. Låt torka väl.
Rengör redskapen med tvål och vatten.
Stäng burken väl.
Bör ej användas i fullt solljus.
Förvaring och bruk ej över 25°C.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 5123555
Varumärke Polyfilla

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H332 Skadligt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235 Förvaras svalt.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.