Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor
  • Fri frakt på 30 000-tals produkter

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Visa alla varianter

Varuinformation

Metallfärg Hammerite
Metallfärg Hammerite

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Användningsområde Järn/Metall
Färg Svart
Leverantörens artikelnummer 5011867050768
Volym 0.75 l

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235 Förvaras svalt.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304 VID INANDNING:
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340 Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.