Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Slipersolja 5L
Cuprinol Slipersolja är en specialprodukt för underhåll av åldrande slipers. Cuprinol Slipersolja återger ytan dess jämna mörkbruna kulör och motverkar sprickbildning och vattenupptagning.

Behandling

1. Ytorna skall vara rengjorda och torra.
2. Rör om väl före och då och då under arbetets gång.
3. Stryk flödigt i slipersens längdriktning och hela dess längd. Till nytt obehandlat trä rekommenderas Cuprinol Träskydd.

Teknisk Data

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkyd Olja
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 8 timmar
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Alifatnafta
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 6-8m2
Förpackning: 5 liter
Rengöring: Alifatnafta
Förvaras: Frostfritt

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 5066957
Varumärke Cuprinol

Märkning

Brandfarlig
Frätande
Giftigt
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H331 Giftigt vid inandning.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.