Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor
  • Fri frakt på 30 000-tals produkter

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Visa alla varianter

Varuinformation

Sprayfärg halvmatt
Sprayfärg för såväl inom- som utomhusbruk och torkar på några minuter. Kan användas på metall, trä och plast m.m. Halvmatt.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Färg Vit
Leverantörens artikelnummer 900470
Typ Sprayfärg
Yta Halvmatt

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H223 Brandfarlig aerosol.
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H228 Brandfarligt fast ämne.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P410 Skyddas från solljus.
P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.