Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Teakolja Herdins
Teakolja Herdins

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 19873
Typ Träolja
Volym 1 l

Märkning

Hälsofarlig
Faroangivelser
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta... grundligt efter användning.
P301 VID FÖRTÄRING:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P405 Förvaras inlåst.