Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Visa alla varianter

Varuinformation

Kinesisk Träolja
Förstaklassig träolja med hög vattenavvisning. Används för väderskyddsbehandling av trä. Träöljan lämpar sig som första behandling vid t.ex. underhåll av trädgårdsmöbler, trall, fönster, fasader och snickerier.

Torrhalt: 45%

Förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä.

Applicering

Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan slutar att absorbera oljan. Vänta några minuter och torka sedan bort överflödig olja med en trasa eller svamp, då träoljan skall tränga in i underlaget, ej bilda en film ovanpå.

Upprepa gärna behandlingen flera gånger per år, speciellt på hösten.

Trasor, indränkta i olja, kan vara självantändande och måste därför oskadliggöras.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Användningsområde Trall
Färg Klar
Leverantörens artikelnummer 19875
Typ Träolja

Märkning

Skadlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 VID HUDKONTAKT:
P313 Sök läkarhjälp.
P333 Vid hudirritation eller utslag:
P352 Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.