Kinesisk Träolja Klar

1L, lösningsmedelsburen
Artikelnummer: 19875
Vikt: 0.95
Förstaklassig träolja med hög vattenavvisning. Används för väderskyddsbehandling av trä.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
99 00 kr /st
st
Kinesisk Träolja Klar
Förstaklassig träolja med hög vattenavvisning. Används för väderskyddsbehandling av trä. Träöljan lämpar sig som första behandling vid t.ex. underhåll av trädgårdsmöbler, trall, fönster, fasader och snickerier.

Torrhalt: 45%

Förarbete

Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä.

Applicering

Olja in underlaget med pensel eller trasa tills dess att ytan slutar att absorbera oljan. Vänta några minuter och torka sedan bort överflödig olja med en trasa eller svamp, då träoljan skall tränga in i underlaget, ej bilda en film ovanpå.

Upprepa gärna behandlingen flera gånger per år, speciellt på hösten.

Trasor, indränkta i olja, kan vara självantändande och måste därför oskadliggöras.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P313
Sök läkarhjälp.
P333
Vid hudirritation eller utslag:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 19876
Typ Träolja