Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Träolja 4,6L
Träolja 30 Classic är en lacknaftabaserad träolja av traditionell typ. Gjord på linolja med bra mögel och vattenskydd. Oljan tränger djupt in i träet för att ge ett gott skydd.

Träolja Classic innehåller lacknafta som är ett lösningsmedel och kan vara skadlig för miljön.

Färg: Klar, färglös olja
Mängd: 4,6 lit
30% = Oljans torrhalt (Den andel som blir kvar efter att ex. lösningsmedel dunstat bort)

Applicering

Underlaget ska vara torrt och rent så att oljan tränger in på bästa sätt. Träet rengörs enkelt med såpa och ljummet vatten. Trä som stått ute tvättas med algtvätt innan inoljning. Stryk på oljan med pensel, svamp eller roller. Se till att fördela oljan tunt och jämnt skikt. Torka bort överflödig olja efter cirka en timma. Känns ytan torrt på vissa ställen görs en andra strykning.

Tänk på

Träolja Classic innehåller fungicider mot alg och mögelpåväxt och är därför ingen lämplig olja för ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.

Det finns risk för självantändning av använda trasor, trassel etc. Lägg använda trasor, trassel i vatten ett dygn innan de kastas eller bränn dem.

SNABBA FAKTA

Användningsområde Trall
Färg Färglös
Leverantörens artikelnummer 19871
Paketvikt 4.3 kg
Typ Träolja
Volym 4.6 l

Märkning

Skadlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 VID HUDKONTAKT:
P313 Sök läkarhjälp.
P333 Vid hudirritation eller utslag:
P352 Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.