Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Fogskum
BYGGmax Fogskum är ett snabbhärdande och expanderande fogskum för tätning, isolering, utfyllnad och fixering. Fogskummet har mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial och mycket bra ljud- och värmeisolering.

Användningsområde

Fogskum är avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc, mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial, men inte mot polyeten och silikon.

Arbetsbeskrivning

Ytorna ska vara rena och fria från damm och olja. Skaka flaskan 10-15 gånger och montera munstycket reglera skummängden genom att böja munstycket mot flaskan. OBS behållaren ska hållas med ventilen nedåt! Lätt fuktade ytor ger bättre skumning och härdning. Fyll fogen till 30-40% och låt skummet expandera. Vid behov, skär bort överflödigt skum efter 20 till 60 min. Applicera så att det blir en luftspalt mellan skum och täcklist. Sker skumning mot trä bör fuktkvoten inte överstiga 15%. Härdat skum måste skyddas mot solljus.

Miljö och hälsa

Produkten innehåller drivgas som är mycket brandfarligt. Produkten kan irritera ögonen, andningsorganen och huden. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Produkten är vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd av typ A2. Beakta ASS anvisning om isocyanater. Tryckbehållaren får ej utsättas för temperatur över +50ºC.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 18105
Paketvikt 0.623 kg

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Hälsofarlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H223 Brandfarlig aerosol.
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H228 Brandfarligt fast ämne.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H362 Kan skada spädbarn som ammas.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H413 Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P263 Undvik kontakt under graviditet eller amning.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 VID HUDKONTAKT:
P304 VID INANDNING:
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P340 Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352 Tvätta med mycket tvål och vatten.
P410 Skyddas från solljus.
P412 Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Fler produkter i samma kategori

Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 2-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar