Förtunning 1l

Cellulosa
Artikelnummer: 1849918
Vikt: 1
FROSTY Cellulosaförtunning används till spädning av lackfärger vid sprutmålning. Även till tvättning och rengöring av målarverktyg, samt tvättning och avfettning av metall- och lackytor.
Välj butik för att se lagerstatus
Skickas inom
2-5 vardagar
Hämta i butik
Från
72 95 kr /st
st
Förtunning 1l
FROSTY Cellulosaförtunning används till spädning av lackfärger vid sprutmålning. Även till tvättning och rengöring av målarverktyg, samt tvättning och avfettning av metall- och lackytor.

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H361d
Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P301
VID FÖRTÄRING:
P302
VID HUDKONTAKT:
P304
VID INANDNING:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta