Flytspackel

UTGÅENDE, 25kg, 5-50mm, fiberförstärkt
Artikelnummer: 01202
Vikt: 25
En fiberförstärkt avjämningsmassa endast avsedd för inomhusbruk som ger ett jämnt underlag för golvläggning. 
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
149   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Flytspackel

Produktinformation

En fiberförstärkt avjämningsmassa endast avsedd för inomhusbruk som ger ett jämnt underlag för golvläggning. Massan klarar golvvärme, täckskiktet ska i så fall vara minst 10 millimeter över elslinga och 20 millimeter över vattenslinga. 1 säck per kvm om du flyter 15mm i tjocklek.

Lämpliga underlag

Avjämningsmassan kan användas på följande underlag: betong, klinker, lättbetong, golvgips, homogen PVC och golvspånskiva ifall denna är minst 22 millimeter samt reglad på minst C/C 600 millimeter.

Förberedelser

Börja med att förvissa dig om att underlaget är tillräckligt starkt för belastningen det ska bära. Vidare ska underlagets temperatur samt temperaturen i lokalen vara mellan +10 grader till +25 grader Celsius. Vintertid ska massan förvaras i ett rumstempererat utrymme innan användning.

Är underlaget av nygjuten betong måste denna vara minst tre månader gammal. Äldre betong ska rengöras från gammal färg, gipsdamm, olja, cementhud med mera. Oftast räcker det inte med att dammsuga ytan; slipning, skarpning eller fräsning brukar krävas för att uppnå ett tillräckligt bra underlag.

Slutligen ska även springor och golvbrunnar tätas för att förhindra eventuella läckage. Är ytan som ska täckas av avjämningsmassa större än tio kvadratmeter bör den delas av i mindre.

Primning

Se till att prima golvet med golvprimer innan avjämningsmassan appliceras, följ anvisningarna på förpackningen.

Blandning av avjämningsmassa

En säck med pulver på 25 kilo med 4,4 till 4,5 liter dricksvatten. Börja med att hälla rätt vattenmängd i ett lämpligt blandningskärl tillsätt sedan pulvret, se till att endast blanda hela säckar. Blanda sedan pulver och vatten med borrmaskin försedd med visp, när en homogen massa uppstått blandas denna under ytterligare två minuter.

Applicering

Häll ut den färdigblandade massan på golvet och bearbeta ytan med en tandad spackel tills en slät yta uppnåtts.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 53700EM