Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Lip rotbruk

Användningsområde

LIP Rotbruk är ett färdigblandat snabbhärdande, cementbaserat inom- och utomhusbruk för reparations- och gjutningsarbeten, där man önskar en relativt kort härdningstid. Gångbar efter 3 timmar. Lagtjocklek på 10-60 mm. I våtutrymmen skall en av BBV godkänd våtrumskonstruktion användas, exempelvis LIP VS30 system 17eller LIP Folie system 25.

Underlag och förbehandling

LIP Rotbruk kan användas på torra ytor om dessa är fasta och rengjorda från damm, olja, vax och andra skiljeämnen. Gamla betongunderlag skall motsvara brädrivet och vara torra. Underlaget primas eller förvattnas, vid risk för tillskjutande fukt eller användning utomhus förvattnas underlaget, övriga ytor primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54.

Bruksanvisning

25 kg LIP Rotbruk blandas med ca 2 liter rent kallt vatten i en tvångsblandare eller vid mindre mängder i en spann med visp och borrmaskin. Gjutning, utfyllnad och avjämning skall ske i en arbetsgång inom 45 minuter vid 20ºC. Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom användningstiden. Högre temperatur minskar och lägre temperatur fördröjer härdningstiden. Tag hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid en vanlig betonggjutning. LIP Rotbruk ska inte användas i lägre arbetstemperatur +5ºC

Rengöring

Verktyg och händerna rengörs i vatten, helst varmt.

Materialåtgång

Ca. 21 kg/m2/cm.

Förpackning

25 kg i plastlaminerad papperspåse.

Märkning

R 36/37 Irriterar ögon och andningsorgan. R 41 Risk för allvarliga ögonskador. S 2 Förvaras oåtkomligt för barn. S 22 Undvik inandning av damm. S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Teknisk Data

Användningstid: Ca 45 min. vid 20°C
Gångbar: Efter ca 3 timmar
Beläggningsbar med keramik Efter ca 5 timmar
Tryckstyrka: Minst 35 Mpa efter 28 dygn EN 196
Böjdragstyrka: Minst 7 Mpa efter 28 dygn EN 196
Densitet: Ca 2100kg/m³ DS 423.16
Lagtjocklek: 10 - 60 millemeter
Kornstorlek: 0 - 4 millimeter kavartsand
Lagring: Vid torr lagring minst 12 månader.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 100211

Märkning

Frätande
Skadlig
Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.