Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Golvlut
Ett effektivt golvlut för obehandlade trägolv av gran eller furu. Med golvlutet ger du ditt trägolv en ljusare ton och som även bromsar gulning. Medlet ska alltid användas i kombination med Herdins Golvolja eller Golvsåpa.   

Andvänding 

Förpackningen rymmer 3 liter och räcker till cirka 15 kvadratmeter. Torktiden är cirka 8-10 timmar, beroende på luftväxling och temperatur. Vid hantering av golvlut ska skyddsglasögon, gummihandskar och skyddskläder alltid användas.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Färg Vit
Leverantörens artikelnummer 13057

Märkning

Frätande
Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 VID FÖRTÄRING:
P303 VID HUDKONTAKT (även håret):
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P330 Skölj munnen.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P353 Skölj huden med vatten/duscha.
P361 Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Fler produkter i samma kategori

Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 5-6 Veckor
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar