Hammerite Semimat Finish Black

0,75, metallfärg, svart
Artikelnummer: 198009
Vikt: 0.97
Hammerite Smooth Finish är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
275   kr /st
st
Hammerite Semimat Finish Black
Hammerite Smooth Finish är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn. Hammerite Semimat Finish har samma unika egenskaper som Hammered Finish och Smooth Finish fast med en sidenmatt yta. Den stoppar effektivt rostbildning och ger en slagtålig yta som stöter bort vatten och smuts.

Du behöver inte vänta på att saker skall börja rosta för att använda Hammerite Semimat Finish, det bästa skyddet får du när du använder Hammerite Semimat Finish på ny metall. Du får en vacker semimat yta med inbyggt rostskydd, en yta som står sig i många år! Med Hammerite Semimat Finish får du en slitstark, korrosionsbeständig dekorativ beläggning för järn och icke järnhaltiga metaller samt vissa plaster och trä.

Du får dessutom 3 i 1 – rostskyddsfärg, grundfärg och toppfärg i ett. Hammerite Semimat Finish receptet har ett inbyggt skydd mot rost, någonting som de flesta konkurrerande produkter saknar. Dessutom slipper du alla de inledande och tidskrävande momenten med primning och grundning då grundfärgen redan finns i burken. Slutligen får du en perfekt semimat finish som håller sig i många år!

• Kan målas direkt på rost.
• Inget behov av primer.
• Korrosionsbeständigt.

Såhär använder du Hammerite Semimat Finish

Det krävs minimalt med förberedelse och förarbete när du målar med Hammerite Semimat Finish.

1. Avlägsna allt löst sittande rost och färg med stålborste. Slipa lätt med slippapper innan målning. Tvätta hela metallytan ren från smuts och fett. Låt torka.
2. Måla direkt på den rengjorda metallytan. Klart!

Användningsområden

Dörrar
Element
Garagedörrar
Staket
Trädgårdsmöbler
Trappa

Specifikationer

Effekt: Semimatt
Sträckförmåga: 10 m2 / l
Hållbarhet: 8 år
Burkstorlek: 750 ml
Ommålningsbar: 4 h
Appliceringstemperatur: +5 - 35 grader
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235
Förvaras svalt.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Hammerite