Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Endast online
Skickas inom: 2-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 2-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 2-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 2-5 vardagar
Visa alla varianter

Varuinformation

DuraTrapp
Med DuraTrapp kan du på ett enkelt och prisvärt sätt själv renovera din gamla trappa. Att belägga sin trappa kostar i regel endast en bråkdel av vad en ny trappa kostar. Det går fort och dessutom tycker de flesta att det är både roligt och lätt att göra själv.

Stenen är 3-5 mm och lägges i ett tvåkomponent epoxispackel. Vid leverans av materialet erhåller du en utförlig arbetsbeskrivning som du sedan lätt arbetar efter.

Systemet ger en vattentät, frostbeständig, halksäker och dekorativ yta. Dessutom ger den ditt hus ett rustikt och gediget utseende till en låg kostnad. Beläggningen är testad under många år i skiftande klimat och håller för normala påkänningar såsom frost, saltning och hårt slitage.

Naturstenen smälter väl in i de flesta miljöer och bygger endast 5 mm. DuraTrapp® går även att lägga på målade eller klinkerbelagda trappor. Ytan på DuraTrapp® ger dessutom ett utmärkt halkskydd. DuraTrapp består av ett 2-komponent epoxispackel samt natursten i storleken 3-5 mm. Arbeta med DuraTrapp i temperaturer mellan +5 till +20º C på torra ytor.

SNABBA FAKTA

Färg Mörkgrå
Leverantörens artikelnummer 231
Storlek 1 m2
Varumärke Duracoat

Märkning

Frätande
Skadlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta... grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 VID HUDKONTAKT:
P304 VID INANDNING:
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P341 Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352 Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Fler produkter i samma kategori

Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar