Järn- & metallfärg vit

1L, lösningsmedelsburen
Artikelnummer: 198021
Vikt: 1.47
Midun järn- och metallfärg är en oljebaserad halvblank lackfärg för målning av järn, metall, stål och plåt ute och inne.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
169   kr /st
st
Järn- & metallfärg vit
Midun järn- och metallfärg är en oljebaserad halvblank lackfärg för målning av järn, metall, stål och plåt ute och inne. Färgen kan även användas på trä inne och ute. Den innehåller aktivt rostskydd vilket gör att den kan användas på ytor med krav på rostbeständighet. Särskilt utsatta järn och metallytor ska dock alltid grundmålas med Midun järn- & metallgrund.

Måla på stål, metall eller plåt- smarta målningstips


Inför målningen


Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett bra underarbete lägger grunden till ett lyckat målningsresultat. Lufttemperatur och yttemperatur är också viktigt för ett bra resultat, för järn- & metallfärg gäller minst 8 grader.
Måla inte direkt i solen eller på solvarma ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 3-5 timmar från målningens avslutande. Underlaget ska vara rent, torrt och fast innan applicering. Stålborsta eller sandblästra (Sa 2,5) bort gammal löst sittande färg. Tvätta bort eventuella oljefläckar med lösningsmedel. Om grundmålning behövs görs detta med Midun järn- & metallgrund, applicera den direkt efter förarbetet för att undvika att rostbildning startar.
Färdigmåla underlaget i två strykningar. Färgen är övermålningsbar efter 24 timmar.

Efter målningen


Torka av penslar och verktyg noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken efter användning.

Var snäll mot moder natur


Häll inte ut färgen i avloppet. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P302
VID HUDKONTAKT:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P313
Sök läkarhjälp.
P333
Vid hudirritation eller utslag:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 198021
Varumärke Midun