Lim- och klotterborttagning Nitor

1 l
Artikelnummer: 184997
Vikt: 0.88
För borttagning av limrester. Fungerar även som klotterborttagare.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
99 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Lim- och klotterborttagning Nitor
För borttagning av limrester. Fungerar även som klotterborttagare.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Varumärke Nitor