Lip kakelfog

5 kg
Artikelnummer: 01410
Vikt: 5
LIP Fogmassa är en cementbaserad fogmassa till fogning av keramiska golv- och väggmaterial, natursten, marmor, glas mm. LIP Fogmassa används i första hand till sugande plattor med fogbredd 1-5 mm samt läggning på värmegolv. Vattenfast och frostsäkert.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
119   kr /st
st
Lip kakelfog

Användningsområde

LIP Fogmassa är en cementbaserad fogmassa till fogning av keramiska golv- och väggmaterial, natursten, marmor, glas mm. LIP Fogmassa används i första hand till sugande plattor med fogbredd 1-5 mm samt läggning på värmegolv. Vattenfast och frostsäkert.

Förbehandling

Fogarna skall vara rena från damm och andra skiljeämnen. Olika mängder med fästmassa i fogarna och eventuella restfukter kan medföra risk för ojämn fogfärg. Om det finns risk för rörelser i underlaget tillsätts LIP Multibinder som bland annat ökar elasticiteten.

Bruksanvisning

Blanda ca 5 kg LIP Fogmassa i ca 1,3 l vatten. Rör om ordentligt till en homogen och smidig konsistens utan klumpar, med en maskinvisp eller motsvarande. Låt blandningen mogna i 5 min, rör om en gång till. Därefter är LIP Fogmassa klar att användas. Vissa starkt sugande plattor kan behövas förvattnas innan fogning. Dra ut fogbruket med gummispackel eller liknande. Arbeta i diagonala X-rörelser över fogarna tills dessa är fyllda för att motverka luftblåsor. Tänk på att inte arbeta över för stor yta i taget, ca 2-4 m² är lagom. När fogarna börjar ljusna är de hårda nog att börja tvättas, tiden varierar beroende på bl.a. temperatur, plattans sugförmåga mm. Dra diagonalt över fogen med en ren, fuktig svamp (helst handtagssvamp). Upprepa 1-2 gånger, var noga med att skölja svampen ofta med så lite fukt kvar i svampen som möjligt. Det kan bildas en tunn cementfilm/kalkrester utanpå plattorna som efter en kort tid kan tas bort med polerduk/trassel. Om nödvändigt rengörs plattan med LIP Klinkerrens efter det att fogen torkat, dock tidigast efter 12 timmar. Observera att olika sugande plattkanter, olika vatten-/cementförhållanden, ojämn torkning samt fukt i underlaget ibland kan orsaka missfärgning av fogen. En eventuell missfärgning av fogen kommer att avta med tiden.

Materialåtgång

Se www.lip.dk under Materialåtgång: Åtgångskalkylator.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt, direkt efter användningen. Efter att fogmassan torkat och golvet är rengjort är det viktigt att underhålla fogarna. Fogarna ska mätas så att de inte kan absorbera exempelvis kalk och smuts, det kan göras med LIP Klinkerolja. Fog och keramikytan kan också impregneras med LIP Fogförseglare, se underhållsprodukter.

Förpackning

5 kg och 25 kg. Plastlaminerade papperspåsar. Ska lagras torrt.

Märkning

Lokalt irriterande. Innehåller kalciumoxid. Vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid, som kan vara irriterande på hud och ögon. Produkten innehåller mindre än 2 mg kromat/ kg torr cement. Vid torr lagring är hållbarheten obegränsad. R36/ Irriterar ögonen och andningsorganen. R41 Risk för allvarliga ögonskador. S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S22 Undvik inandning av damm. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Teknisk data

Arbetstemperatur: + 10° C - + 30° C.
Blandningsförhållande: 5 kg LIP Fogmassa blandas med ca 1,3 l vatten.
Öppentid: ca 2 timmar. vid 18-20° C.
Gångbart: efter ca 12 timmar vid 18-20° C beroende på underlagets fuktighet.
Lagring: Lagras torrt.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 2004380