Lip rotbruk

25 kg
Artikelnummer: 0121
Vikt: 25
LIP Rotbruk är ett färdigblandat snabbhärdande, cementbaserat inom- och utomhusbruk för reparations- och gjutningsarbeten, där man önskar en relativt kort härdningstid. Gångbar efter 3 timmar. Lagtjocklek på 10-60 mm.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
189   kr /st
st
Lip rotbruk

Användningsområde

LIP Rotbruk är ett färdigblandat snabbhärdande, cementbaserat inom- och utomhusbruk för reparations- och gjutningsarbeten, där man önskar en relativt kort härdningstid. Gångbar efter 3 timmar. Lagtjocklek på 10-60 mm.

Underlag och förbehandling

LIP Rotbruk kan användas på torra ytor om dessa är fasta och rengjorda från damm, olja, vax och andra skiljeämnen. Gamla betongunderlag skall motsvara brädrivet och vara torra. Underlaget primas eller förvattnas, vid risk för tillskjutande fukt eller användning utomhus förvattnas underlaget, övriga ytor primas med vidhäftningsprimer LIP Primer 54.

Bruksanvisning

25 kg LIP Rotbruk blandas med ca 2 liter rent kallt vatten i en tvångsblandare eller vid mindre mängder i en spann med visp och borrmaskin. Gjutning, utfyllnad och avjämning skall ske i en arbetsgång inom 45 minuter vid 20ºC. Dimensionera ytorna så stora att de kan slutföras inom användningstiden. Högre temperatur minskar och lägre temperatur fördröjer härdningstiden. Tag hänsyn till krympning och dilatationsfogar som vid en vanlig betonggjutning. LIP Rotbruk ska inte användas i lägre arbetstemperatur +5ºC

Rengöring

Verktyg och händerna rengörs i vatten, helst varmt.

Materialåtgång

Ca. 21 kg/m2/cm.

Förpackning

25 kg i plastlaminerad papperspåse.

Märkning

R 36/37 Irriterar ögon och andningsorgan. R 41 Risk för allvarliga ögonskador. S 2 Förvaras oåtkomligt för barn. S 22 Undvik inandning av damm. S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Teknisk Data

Användningstid: Ca 45 min. vid 20°C
Gångbar: Efter ca 3 timmar
Beläggningsbar med keramik Efter ca 5 timmar
Tryckstyrka: Minst 35 Mpa efter 28 dygn EN 196
Böjdragstyrka: Minst 7 Mpa efter 28 dygn EN 196
Densitet: Ca 2100kg/m³ DS 423.16
Lagtjocklek: 10 - 60 millemeter
Kornstorlek: 0 - 4 millimeter kavartsand
Lagring: Vid torr lagring minst 12 månader.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 100211