Lip väggspackel 320 0-100 mm

20 kg
Artikelnummer: 0120
Vikt: 20
LIP 320 Väggputs är ett snabbtorkande cementbaserat väggputs/- spackel som används till reparationer och fyllning av hål och sprickor i murverk, råbetong, cement, anhydritputs, lätt- och gasbetong mm. LIP 320 Väggputs kan appliceras i lagtjocklek mellan 0-100 mm i en och samma arbetsgång. Kan användas både inom- och utomhus. I våtrum ska ytan efterbehandlas med godkänt tätskiktsystem.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
299   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Lip väggspackel 320 0-100 mm

Användningsområde

LIP 320 Väggputs är ett snabbtorkande cementbaserat väggputs/- spackel som används till reparationer och fyllning av hål och sprickor i murverk, råbetong, cement, anhydritputs, lätt- och gasbetong mm. LIP 320 Väggputs kan appliceras i lagtjocklek mellan 0-100 mm i en och samma arbetsgång. Kan användas både inom- och utomhus. I våtrum ska ytan efterbehandlas med godkänt tätskiktsystem.

Förbehandling

Underlaget måste vara torrt, fast, stabilt och fritt från skiljeämnen. Gammal porös färg, olja, vax, lös puts och kalkrester etc. måste avlägsnas innan spackling. Lätt feta/smutsiga ytor ska rengöras med LIP Grundrens G1, utspädd med vatten 1:10, innan spackling. Används LIP 320 Väggputs på starkt sugande ytor förbehandlas underlaget med vidhäftningsprimer LIP Primer 54 som spädes 1:10 med vatten.

Bruksanvisning

Häll 5-7 liter rent, kalltvatten i ett rent kärl, blanda i LIP 320 Väggputs under kraftig omrörning tills en smidig, homogen spackelmassa utan klumpar uppnås. Vänta i 5 minuter och blanda igen, därefter är massan klar att använda. LIP 320 Väggputs kan appliceras med slät stålspackel. Vid puts-/spackling i tjocka lager är det en fördel att applicera spacklet med en murslev. När putsen/spacklet är halvhärdat kan det skrapas och filtas efter behov.

Observera! Det rekommenderas en jämn temperatur på minst +15°C under härdningsfasen. Vid låga temperaturer under +5°C ska ytorna täckas in och värmas upp. LIP 320 Väggputs kan bearbetas inom-/utomhus vid temperaturer över +5°C. För snabb uttorkning av put-/ spackellagret som t.ex. direkt solljus, hög temperatur eller drag skall undvikas.

Efterbehandling

Plattsättning eller annat ytmaterial kan normalt monters efter 2-3 timmar vid normal rumstemperatur.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs med vatten, helst varmt, direkt efter användning.

Materialåtgång

Ca 1,8 kg/m²/ mm

H-fraser: Orsakar allvarliga ögonskador (H318). Irriterar huden (H315). Kan orsaka irritation i luftvägarna (H335).

P-fraser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård (P101). Förvaras oåtkomligt för barn (P102). Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen P(271). Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ ansiktsskydd (P280-öa). VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja (P305+P351+P338). Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare (P310-A). Kompletterande information: Innehåller reduktionsmedel som reducerar upplöst krom VI. Reduktionsmedlet är aktivt vid torrlagring i 12 mån. efter angivet emballagedatum. Vid lagring under fuktiga förhållanden ex. byggarbetsplatser kommer kromreduceringen att avta. Öppnat emballage tätförslutes efter användning och bör förbrukas inom kort.

Teknisk data

Arbetstemperatur: +5 °C - +25 °C
Blandningsförhållanden: 0,2- 0,28 lit/kg LIP 320 Väggputs
Öppentid: ca 15-20 min. vid +18°C
Brandklassning: 1 – Ej brännbart
Lagring: Min. 1 år vid torr lagring och oöppnad förp.

Produktblad

För mer info se produktblad.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 30068