Metallfärg Hammerite

0,75l, Metallfärg, Svart
Artikelnummer: 198080
Vikt: 0.8
Metallfärg Hammerite
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
275   kr /st
st
Metallfärg Hammerite
Metallfärg Hammerite
Ladda ner dokument
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235
Förvaras svalt.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 5011867050768