Putsfasadfärg BW Sandolin

Vit, 2,5L
Artikelnummer: 19768
Vikt: 3.54
Sadolin Putsfasadfärg är en helmatt fasad- och sockelfärg av hög kvalitet som är avsedd för målning på betong, lättbetong, puts och fibercementskivor.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
299   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Putsfasadfärg BW Sandolin
Sadolin Putsfasadfärg är en helmatt fasad- och sockelfärg av hög kvalitet som är avsedd för målning på betong, lättbetong, puts och fibercementskivor.

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Vid behov, grundmåla med Sadolin Fasadgrund. Färdigmåla 2 gånger med Sadolin Putsfasadfärg. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Teknisk data

Glans: Helmatt
Antal strykningar/behandlingar: 2
Torktid (timmar): 1
Övermålningsbar efter (timmar): 12
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H302
Skadligt vid förtäring.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H331
Giftigt vid inandning.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sandolin