Silikatfärg Bw

UTGÅENDE, Sadolin
Artikelnummer: 198015
Vikt: 7.87
Sadolin Silikatfärg är en 1-komponent vattenglasfärg avsedd för målning av in- och utvändig puts, betong, fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikat- och mineralfärgsytor.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
500   kr /st
st
Silikatfärg Bw
Sadolin Silikatfärg är en 1-komponent vattenglasfärg avsedd för målning av in- och utvändig puts, betong, fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikat- och mineralfärgsytor. Färgen andas, dvs. att fukt passerar inifrån och ut.

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Vid ommålning skall gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Färdigstryk 2 ggr med Sadolin Silikatfärg eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid nymålning skall starkt sugande, t.ex. gamla kalkfärgsmålade ytor förbehandlas med Sadolin Silikatbinder. Grunda med Sadolin Silikatfärg som blandas med Sadolin Silikatbinder 2:1. Färdigstryk med Sadolin Silikatfärg. Vid applicering ger kryssrollning bäst kulörjämnhet.

Varning! Silikatfärg har en etsande förmåga på glas, keramik, klinker, natursten och metall. Skydda omgivande ytor mot stänk och använd alltid skyddsglasögon och handskar.

Specifikationer

Glans: Helmatt
Förpackning: 5L, 10L
Antal strykningar/behandlingar: 2
Torktid (timmar): 1
Övermålningsbar efter (timmar): 12
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H301
Giftigt vid förtäring.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331
Giftigt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sadolin