SMOOTH FINISH HAMMERITE

0,75l, metallfärg, silver
Artikelnummer: 198003
Vikt: 0.97
Hammerite Smooth Finish är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn eller stål.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
295   kr /st
st
SMOOTH FINISH HAMMERITE
Hammerite Smooth Finish är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn eller stål. Hammerite Smooth Finish är alltid ett riktigt val när du ska måla på metall. Färgen bildar en kraftfull barriär som står emot åratal av nötning, stötar och repor.

Jämfört med några traditionella färger, har Hammerite Smooth Finish mycket goda vattenavvisande egenskaper vilket innebär att vatten snabbt rinner av metallytan. Tillsammans med den inbyggdda fuktspärren resulterar det i ett skydd som varar länge.

• Kan målas direkt på rost.
• Inget behov av primer.
• Korrosionsbeständigt.

Såhär använder du Hammerite Smooth Finish

Det krävs minimalt med förberedelse och förarbete när du målar med Hammerite Smooth Finish.

1. Avlägsna allt löst sittande rost och färg med stålborste. Slipa lätt med slippapper innan målning. Tvätta hela metallytan ren från smuts och fett. Låt torka.
2. Måla direkt på den rengjorda metallytan. Klart!

Användningsområden

Dörrar
Element
Garagedörrar
Staket
Trädgårdsmöbler
Trappa

Specifikationer

Effekt: Högblank slät
Sträckförmåga: 10 m2 / l
Hållbarhet: 8 år
Burkstorlek: 750 ml
Ommålningsbar: 4 h
Appliceringstemperatur: + 5 - 35 grader
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235
Förvaras svalt.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Hammerite