Spraylack högglans

400ml
Artikelnummer: 1860016
Vikt: 0.4
För en bra finish på alla ytor rekommenderas denna klarlack i sprayform. Kan användas på sprayfärg, metallic, flourecerande och granitfärg. Högglans.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
97   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Spraylack högglans
För en bra finish på alla ytor rekommenderas denna klarlack i sprayform. Kan användas på sprayfärg, metallic, flourecerande och granitfärg. Högglans.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P410
Skyddas från solljus.
P412
Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 900473