Stenlim PU700

UTGÅENDE,500ml 2in1
Artikelnummer: 18047
Vikt: 0.6
Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
96 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Stenlim PU700
1- komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial. Limmet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och 2-i-1 ventil. Utvecklat för att ersätta cement (en flaska ersätter ca 20kg cement) för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. T.ex. murar, väggar, trappor etc.

Utmärkande egenskaper

- Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement
- Snabbindande, kan hanteras efter 15 minuter (vid 20°C)
- Ca 3 gånger starkare än ”vanliga” monteringslim
- Söt-, salt- och kalkvattenbeständig, tål svaga syror och frätande blandningar
- Limmar även trä/trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H334
Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 995273