Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Takpannerengöring
Takpannerengöring är speciellt framtagen för tvätt av betong- och tegeltakpannor. Den avlägsnar effektivt alger, mossor, lavar och andra organismer.

Det finns två sätt att använda takpannerengöring, antingen kan du spruta på medlet och låta väder och vind sköta resten eller så låter du medlet ligga på pannorna i några dagar och går därefter över taket med en högtryckstvätt.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 18454
Paketvikt 5.2 kg

Märkning

Frätande
Skadlig
Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P264 Tvätta... grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313 Sök läkarhjälp.
P332 Vid hudirritation:
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P362 Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Fler produkter i samma kategori