Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Asfaltprimer
Asfaltlösning för ytor som skall fuktisoleras, läggas med nytt tätskiktsmembran eller bitumen papptak som ska behandlas med takmassa.

Användningsområde

Asfaltprimer är en tunnflytande asfaltlösning baserad på oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel.

Primärt används den vid förbehandling av ytor som skall fuktisoleras eller täckas med nytt tätskikt av asfaltmaterial.

På äldre uttorkade papptak kan den även användas före behandling med takmassa.

Bruksanvisning

Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Stryk ut primern med takborste, roller eller använd spruta. Underlaget skall vara torrt. Åtgång: 0,2-0,4 l/m².

Åtgång: 0,2-0,4 liter/m2.
Asfalthalt: Ca 50%.
Torktid: 3-4 tim vid +20 °C och normal luftväxling.
Innehåll: Nafta (pet­roleum), väteavsvavlad tung (< 0,1% bensen).

BRANDFARLIGT

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden.

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 60810
Paketvikt 5 kg
Varumärke Trebolit
Volym 5 l

Märkning

Brandfarlig
Skadlig
Faroangivelser
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.