Takpannerengöring

5L
Artikelnummer: 18454
Vikt: 5
Takpannerengöring är speciellt framtagen för tvätt av betong- och tegeltakpannor.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
189   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Takpannerengöring
Takpannerengöring är speciellt framtagen för tvätt av betong- och tegeltakpannor. Den avlägsnar effektivt alger, mossor, lavar och andra organismer.

Det finns två sätt att använda takpannerengöring, antingen kan du spruta på medlet och låta väder och vind sköta resten eller så låter du medlet ligga på pannorna i några dagar och går därefter över taket med en högtryckstvätt.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313
Sök läkarhjälp.
P332
Vid hudirritation:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P362
Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18454