Träfärg Bw 1L

Cuprinol
Artikelnummer: 192580
Vikt: 1.19
Cuprinol Träfärg är en halvmatt droppfri täckande färg baserad på alkydolja. Ett säkert val för trä utomhus, omålat eller målat med olje- eller alkydfärg.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
219   kr /st
st
Träfärg Bw 1L
Cuprinol Träfärg är en halvmatt droppfri täckande färg baserad på alkydolja. Ett säkert val för trä utomhus, omålat eller målat med olje- eller alkydfärg. Du får en vacker, täckande yta, som är både vattenavvisande och väderbeständig under många år framöver.

Specifikationer

Glans: Halvmatt
Täckning: ≈ 6-8 m²/L
Torktid: 12 timmar
Övermålningsbar: 16 timmar
Strykningar: 2
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta