UTEFOG BOSTIK

Byggtätning, 300 ml, vit
Artikelnummer: 18184
Vikt: 0.59
För tätning av täckta fogar utomhus.
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
53 95 kr /st
st
UTEFOG BOSTIK
För tätning av täckta fogar utomhus.

Användningsområde

För byggtätningar utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong och metall.

Underlag

Trä, metall, tegel, betong.

Teknisk data

Klibbfri yta: 1-3 dygn beroende på temperatur
Rörelseupptagning: ±5 % av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet: -20°C till + 75°C
Övermålningsbar: Ja, efter att ytan blivit klibbfri
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Snabba fakta
Varumärke Bostik