VÅTRUMSFÄRG BW Sadolin

1 L
Artikelnummer: 18851
Vikt: 1.4
Sadolin Våtrumsfärg är en halvblank latexväggfärg av hög kvalitet som ger en fin, halvblank yta och lyster åt dina väggar. Används för våtutrymmen inomhus på puts, betong och gipsskivor och andra skivmaterial. Främsta användningsområde är för målning av badrum.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
199   kr /st
st
VÅTRUMSFÄRG BW Sadolin
Sadolin Våtrumsfärg är en halvblank latexväggfärg av hög kvalitet som ger en fin, halvblank yta och lyster åt dina väggar. Används för våtutrymmen inomhus på puts, betong och gipsskivor och andra skivmaterial. Främsta användningsområde är för målning av badrum.

Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Använd Sadolin Våtrumsgrund för limning och grundning av väven i ett moment vid uppsättning. Färdigstryk 2 gånger med Sadolin Våtrumsfärg.

Produktinformation

Glans: Halvblank
Antal strykningar/behandlingar: 2
Torktid (timmar): 2
Övermålningsbar efter (timmar): 5
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H302
Skadligt vid förtäring.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H331
Giftigt vid inandning.
H332
Skadligt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H372
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sadolin