Våtrumsspackel 2,5L

Sadolin
Artikelnummer: 18225
Vikt: 2.97
Sadolin Våtrumsspackel är ett högfyllande lättspackel för skarv- och bredspackling på puts, betong och skivmaterial, samt iläggning av remsa, där våtfast spackel behövs.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
179   kr /st
st
Våtrumsspackel 2,5L
Sadolin Våtrumsspackel är ett högfyllande lättspackel för skarv- och bredspackling på puts, betong och skivmaterial, samt iläggning av remsa, där våtfast spackel behövs. Sadolin Våtrumsspackel ingår i Sadolin våtrumssystem. Ytan skall vara ren, torr och dammfri. Sadolin Våtrumsspackel är avsett för handspackling. Spackla ej när yttemperaturen är under +5 ºC. Använd ögonskydd vid slipning.

Specifikationer

Torktid (timmar): 4
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Spackelspade
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H302
Skadligt vid förtäring.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H331
Giftigt vid inandning.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sadolin