Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Flytande plugg
2-komponents-injektionsmassa som sprutas in i borrhålet där den expanderar och härdar snabbt. Lämplig för reparation av trasiga borrhål, problematiska byggmaterial eller som reparationsmassa.

Se produktblad för montagebeskrivning.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 505083

Märkning

Skadlig
Hälsofarlig
Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H340 Kan orsaka genetiska defekter.
H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H350 Kan orsaka cancer.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H362 Kan skada spädbarn som ammas.
H370 Orsakar organskador.
H371 Kan orsaka organskador.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.