Fasadtvätt

5L
Artikelnummer: 18414
Vikt: 5.42
För smidig och effektiv rengöring av fasader och andra ytor utomhus. Används före målning, putsning eller för att få en ren fasad.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
129   kr /st
st
Fasadtvätt
Fasadtvätt är ett mycket effektivt alkaliskt rengöringsmedel som passar till rengöring utomhus före målning eller underhållstvätt av målade ytor. Efter avsköljning och torkning av tvättade ytor är de i utmärkt skick för att målas om.

- Förvaras frostfritt
- pH-koncentrat ca 13,03

Användning

Skydda växter mot direkt stänk genom att täcka över dem. Täck även över glas och klinker för att inte utsätta det för långvarig exponering av tvättvätskan, vilket kan ha en svagt etsande effekt. Lägg på medlet med lågtrycksspruta eller mjuk borste/svamp. Låt verka några minuter och skölj sedan med vatten. Medlet kan ge torr och narig hud vid långvarig kontakt, använd därför skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk. Omskakas före användning.

Dosering

Årlig underhållstvätt av lätt smutsade ytor:
1 dl till 2 l vatten
Svår nedsmutsning:
1 dl till 1 l vatten
Mycket svår smuts:
1 dl till 1 dl vatten
Märkning
GHS05
Frätande
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301
VID FÖRTÄRING:
P303
VID HUDKONTAKT (även håret):
P330
Skölj munnen.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P353
Skölj huden med vatten/duscha.
P361
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P405
Förvaras inlåst.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18414