Målartvätt

1L
Artikelnummer: 18422
Vikt: 1.14
Målartvätt är till för att rengöra målade ytor inomhus före målning. Den gör ytorna rena från smuts och fett samt.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
30   kr /st
st
Målartvätt
Målartvätt rengör effektivt målade ytor inomhus. Ingen eftersköljning behövs.

Användning

Skydda växter mot direkt stänk genom att täcka över dem. Täck även över glas och klinker för att inte utsätta det för långvarig exponering av tvättvätska, vilket kan ha en svagt etsande effekt. Medlet kan ge torr och narig hud vid långvarig kontakt, använd därför skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk. Använd mjuk borste eller svamp.

Dosering

Underhållstvätt av lätt smutsade ytor:
4 dl till 10 l vatten Rengöring inför målning:
2 dl till 1 l vatten

Applicera tvättlösningen med antingen svamp eller borste nedifrån och upp. Låt medlet verka i några minuter och skölj därefter av väl med vatten. Är ytan hårt nedsmutsad kan den behöva skrubbas med en rotborste eller liknande innan avsköljning.
Märkning
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelser
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301
VID FÖRTÄRING:
P303
VID HUDKONTAKT (även håret):
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P330
Skölj munnen.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P353
Skölj huden med vatten/duscha.
P361
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P405
Förvaras inlåst.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18422