Takmassa

10L
Artikelnummer: 17348
Vikt: 10
För underhåll av asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta.
Välj butik för att se lagertstatus
Tillgänglig online
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
349   kr /st
st
Takmassa
För underhåll av asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta.

Användningsområde

Takmassa är en kallflytande, fiberarmerad asfaltprodukt. Den används för renovering och uppfräschning av gamla asfaltbaserade tätskikt som fortfarande är täta.

Bruksanvisning

Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Laga vid behov eventuella skador med Asfaltkitt. Förbehandla ytan med Trebolit Asfaltprimer för bättre vidhäftning. Lägg därefter ut takmassan med hjälp av takborste eller roller. Bästa resultat uppnås om behandlingen utförs två gånger, där den andra behandlingen stryks vinkelrät mot den första. Utläggningen av takmassan skall ske vid varm och torr väderlek. Takmassa är strykbar ner till +5 °C och vid behandlingen skall den vara rumstempererad.

OBS! Rör om massan grundligt före och under arbetets genomförande. Kan tunnas med lacknafta.

Åtgång: 1 kg/m2
Asfalthalt: Ca 50%.
Torktid: 2-3 tim vid +20 °C.
Lösningsmedel: Lacknafta
Innehåll: Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (< 0,1% bensen) Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk (< 0,1% bensen) Rockfiber 615.

BRANDFARLIGT.

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 60840
Varumärke Trebolit