Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Ankarmassa
Styrenfri hybridmassa av hög kvalité. Patronen kan återanvändas genom ett enkelt byte av blandarröret.

Se produktblad för härdtider och montagebeskrivning.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 93226

Märkning

Frätande
Skadlig
Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H420 Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra ozonet i övre delen av atmosfären.