Alkylatbensin 2-takt 1l

För användning till de flesta tvåtaktsmotorer som trimmer, motorsåg, häcksax, mopeder m.m.
ART.NR: 1849915
FROSTY Alkylatbensin 2-Takt är färdigblandad med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja för användning till de flesta tvåtaktsmotorer som trimmer, motorsåg, häcksax, mopeder m.m.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Alkylatbensin 2-takt 1l

FROSTY Alkylatbensin 2-Takt är färdigblandad med 2% helsyntetisk tvåtaktsolja för användning till de flesta tvåtaktsmotorer som trimmer, motorsåg, häcksax, mopeder m.m.

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H224
Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315
Irriterar huden.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301
VID FÖRTÄRING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.