Alkylatbensin 4-takt 1l

För allt från gräsklippare, trimmers, motorsågar och snöslungor till båtmotorer, vespor och snöskotrar m.m.
Artikelnummer: 1849916
Vikt: 1
FROSTY Alkylatbensin är rent fossilt motorbränsle som nästan är helt fri från de skadligaste komponenterna och avger mindre miljöfarliga ämnen vid förbränning jämfört med vanlig bensin.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
3-5 vardagar
Hämta i butik
Från
34 85 kr /st
st
Alkylatbensin 4-takt 1l
FROSTY Alkylatbensin är rent fossilt motorbränsle som nästan är helt fri från de skadligaste komponenterna och avger mindre miljöfarliga ämnen vid förbränning jämfört med vanlig bensin.

Perfekt för allt från gräsklippare, trimmers, motorsågar och snöslungor till båtmotorer, vespor och snöskotrar m.m.

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H224
Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315
Irriterar huden.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301
VID FÖRTÄRING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.