Combiclean

Klorfri fasadtvätt, 1L, UTGÅENDE
Artikelnummer: 18462
Vikt: 1
Combiclean är ett rengörande och desinficerande medel som effektivt avlägsnar smuts, påväxt av mikroorganismer, exempelvis mögel, alger, bakterier, lavor och mossor.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
64 95 kr /st
st
Combiclean
Combiclean är ett rengörande och desinficerande medel som effektivt avlägsnar smuts, påväxt av mikroorganismer, exempelvis mögel, alger, bakterier, lavor och mossor. Medlet kan användas både inom- och utomhus.

Användningsområden

Combiclean kan användas på de mesta material och ytor, målat och omålat trä, betong, puts, sten, plåt, glas, plast och tyg. Använd det på fasader, staket, trädgårdsmöbler, tegel, betongpannor, husgrunder, presenningar m.m.

Tillvägagångssätt

Är det fråga om svåra angrepp blandas Combiclean med vatten, 1:1 och kan appliceras på underlaget med spruta, trasa pensel eller svamp. Medlet får sedan verka och sköljs därefter bort med vatten. Rör det sig om enklare rengöring spädes Combiclean med 1:5 vatten, medlet appliceras på samma sätt och får verka några minuter innan det sköljs bort. Önskar man snabbare resultat kan man gnida lätt med svamp eller trasa. Tänk på att täcka över känsliga växter vid användande av Combiclean.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313
Sök läkarhjälp.
P332
Vid hudirritation:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P362
Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 150001
DIY Category Houses & Holiday houses
Product requires a certified installer Nej