FOGSKUM BOSTIK

Helårsskum, 750 ml
ART.NR: 18181
Snabbhärdande polyuretanskum för pistolapplicering eller handhållen (tillhörande munstycke).
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

FOGSKUM BOSTIK

Snabbhärdande polyuretanskum för pistolapplicering eller handhållen (tillhörande munstycke). Består av 1-komp fuktighetshärdande polyuretanskum som kan användas vid temperatur ner till -10ºC. Vid applicering expanderar skummet kraftigt och bildar ett halvhårt fyllnadsskum. Skummet har i härdat tillstånd huvudsakligen slutna celler och ger en utomordentlig värme- och ljudisolering. Skummet härdar snabbt under påverkan av luftens fuktighet eller omgivande material och bör därför appliceras så att skummet kan expandera fritt. En lätt ytfuktighet ger större skumvolym och snabbare härdning. Härdad produkt är luktfri och avger låga emission.

Användningsområde

Avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc. Mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial (även fuktiga), men ej mot polyeten och silikon eller Teflon/PTFE. Undvik feta och dammiga ytor.

Arbetsbeskrivning

Rengör arbetsytan från damm, lösa partiklar, fett, olja innan användning. Bruksanvisning: 1. Skaka behållaren innan arbetet påbörjas. Montera pistolen/munstrycket på behållaren och tryck lätt på avtryckaren så att röret fylls med skum. OBS! Förpackningen skall förvaras i min. +5 °C innan användning och vändas upp och vid applicering. 2. Fukta ytorna lätt med vatten. 3. Fyll fogen till ca 40-50% (pistol), 30-40% (munstycke). Lätt fuktade ytor ökar skumvolymen. Skär bort överskott efter härdningen. Skummet är klibbfritt efter ca 12 min och bearbetningsbart efter ca 30 min. Genomhärdat efter ca 12 timmar. Rengöring: Aceton, härdat skum mekaniskt. Fogskumspistolen rengörs med Bostik Foam Gun Cleaner.

Miljö & hälsa

Se produktens Säkerhetsdatablad för komplett information om arbetsmiljö/arbetarskydd, försiktighetsåtgärder och risker vid användning. Viktigt att använda de medföljande skyddshandskarna.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H220
Extremt brandfarlig gas.
H302
Skadligt vid förtäring.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H334
Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Varumärke Bostik