Järnvitriol med silverbets Herdins

ART.NR: 186099
Herdins Järnvitriol med tillsatt silverbets används för färgsättning av obehandlat trä utomhus, för att enkelt ge en vacker grånad kulör.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Järnvitriol med silverbets Herdins

Herdins Järnvitriol med tillsatt silverbets används för färgsättning av obehandlat trä utomhus, för att enkelt ge en vacker grånad kulör.

Järnvitriolblandning med silverbets används för färgsättning av obehandlat trä utomhus. Ger en vacker grånad kulör lika som naturen själv ger obehandlat virke med tiden. Blandningen med silverbets gör det lättare att se till så att hela ytan blir behandlad, samtidigt som ytan får vacker svag nyans redan från början.

Med tiden kommer järnvitriolen påverkas av sol och väta och ge ytan sin slutfinish. Behandling ger inget skydd utan är enbart en färgsättning. Använd rostfri spik för att undvika rostfläckar.

Gör så här

1. En förpackning Järnvitriolblandning löses i ca 10 liter hett vatten. Rör om blandningen noga.
2. Applicera blandningen så jämnt som möjligt över ytan med fasadpensel. På stående panel är det lämpligt att börja nerifrån och arbeta uppåt för att minimera risken för fläckar. Vid behov kan några droppar diskmedel tillsättas i blandningen för att underlätta inträngningen.

Skydda omkringliggande ytor för stänk, som annars kan missfärga till tex grundmurar och trädäck.

Rengöring av verktyg
Vatten. .

Hantering & Lagring
Undvik hantering som kan förorsaka damm. Lagras torrt i originalförpackningen, ej över normal rumstemperatur. Förvaras oåtkomligt för barn. .

Avfallshantering
Lämnas till förpackningsåtervinningen. .

TÄNK PÅ ATT
Utfällningar kan förekomma och är helt normalt och kan lätt borstas bort eller sköljas av med vatten. Beroende på väderstreck, solbelysning med mera kan behandlingen upplevas ojämn den första tiden. Behandling med järnvitriol är en kemisk behandling och ska inte liknas vid en traditionell behandling med lasyr eller täckfärg. .

Järnvitriol kan användas som behandling på hyvlat terrassvirke av till tex lärk före behandling med Herdins Grå Tjärolja för att ge en djupare och jämnare kulör. Järnvitriolbehandlat virke kan övermålas med slamfärg.
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H302
Skadligt vid förtäring.
H315
Irriterar huden.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P270
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Herdins

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Innan du kan börja med själva målningen måste du också veta med vilka verktyg du ska applicera färgen med. Valet av pensel, tillsammans med förarbetet har en stor betydelse på resultatet då penslar av olika kvalitet sprider ut färgen och fördelar den olika bra. En bra pensel är en god investering för att få ett bra resultat och kan användas till andra måleriprojekt om du tvättar den noga. Både storleken och formen på penseln ska anpassas till det som ska målas. Välj till exempel en rund pensel för svåråtkomliga ytor och en flatare pensel till större släta ytor. Leta efter penslar av natur- eller blandborst och kombinera detta med en lackroller för att kunna täcka stora ytor.